Katalog on-line

Katalog on-line

Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna

IBUK Libra

IBUK Libra

Strategia Rozwoju Biblioteki

Plan Rozwoju Biblioteki

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

BIP

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie - BIP

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Cała Polska Czyta Dzieciom

Cała Polska Czyta Dzieciom

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Książki

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Cyfrowa Biblioteka - Polona

Cyfrowa Biblioteka Polona

Facebook

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie na Facebooku

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Zasady korzystania z wrzutni książek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

1. Do wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece w Staszowie oznaczone kodem bibliotecznym (nalepką z kodem kreskowym).
2. Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę. Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni poza godzinami pracy Biblioteki następuje w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni najbliższego dnia roboczego.
3. Książki z wrzutni wyjmowane są raz dziennie w godzinach pracy Biblioteki – o godzinie 10:00. Dokonując zwrotu książek z wykorzystaniem wrzutni w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
4. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, określone w pkt. 3 oraz 4.
5. Książki należy wkładać pojedynczo.
6. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka może żądać od Czytelnika wyjaśnień.
7. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości oraz reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane w Wypożyczalni osobiście lub telefonicznie (158642977).
8. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
9. UWAGA! Zwrot książek przetrzymanych powoduje wstrzymanie dalszego naliczania kary, ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności dotąd naliczonych.


OBIEKT MONITOROWANY
PROSIMY O KORZYSTANIE Z NIEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM!


Regulamin usługi „Książka na telefon” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

1. Z usługi mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, nie mające możliwości dotarcia samodzielnie do Biblioteki ze względu na wiek i stan zdrowia (przewlekła choroba).
2. Usługa dostawy i odbioru książek oraz audiobooków jest bezpłatna.
3. Prawo do korzystania z usługi nabywa się z chwilą zapisania do Biblioteki.
4. Osoby, które nie są naszymi czytelnikami, a zgłoszą potrzebę takiej usługi, zostaną zapisani do Biblioteki na miejscu w domu zgłaszającego.
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:

  • okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (dokument ze zdjęciem),
  • zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz usługi „Książka na telefon”,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

6. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
8. Zamawianie książek odbywa się drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.
9. Książki będą dostarczane do domów Czytelników wyłącznie przez pracowników Biblioteki raz w miesiącu w drugi czwartek miesiąca w godzinach 9:00 – 11:00.
10. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów.
11. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopism bieżących.
12. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
13. Istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu książek o kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
14. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić Bibliotekarzowi.
15. Za książki zagubione, zniszczone lub uszkodzone materialnie odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbiorów. Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może odkupić egzemplarz tej samej książki, bądź zwrócić inne, przydatne dla Biblioteki pozycje o nie mniejszej wartości.
16. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi. Decyzję w sprawie podejmują odpowiadający za usługę pracownicy Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawdo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.


Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1
1.    Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy Czytelnicy powyżej 15 lat.
2.    Przy zapisie zgłaszający się powinien:
•    okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania,
•    wypełnić kartę zapisu,
•    zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,
•    odebrać kartę biblioteczną z kodem umożliwiającym korzystanie ze zbiorów Biblioteki.
3.    Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Wypożyczalnię o zmianie: adresu zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu.
4.    W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia.
5.    Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwani.

§ 2
1.    Wypożyczalnia ma prawo pobierać kaucje pieniężne w następujących przypadkach:
•    od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Powiatu Staszowskiego w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza (nie mniej niż 30,00 zł),
•    przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kwotę kaucji określa Bibliotekarz, w wysokości przybliżonej ceny rynkowej.
2.    Zwrot kaucji następuje po uprzednim zwrocie wypożyczonych książek.
3.    Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3
1.    Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów.
2.    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3.    Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek jednorazowo o 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
4.    Prolongata książek musi nastąpić przed upływem terminu zwrotu.
5.    W przypadku osób powyżej 65 lat, niepełnosprawnych oraz w indywidualnych przypadkach, możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeń do 10 książek oraz przesunięcie terminu zwrotu do 60 dni.
6.    Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7.    Czytelnikowi, który zalega ze zwrotem książek, zostanie zablokowana możliwość wypożyczania kolejnych pozycji.
8.    Na prośbę Czytelnika Wypożyczalnia może rezerwować aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników książki. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez Internet logując się na stronie Biblioteki.
9.    Odbiór zarezerwowanych książek musi nastąpić w ciągu 2 dni od powiadomienia Czytelnika. Jeżeli książka nie zostanie odebrana, rezerwacja na nią zostaje anulowana.
10.     Obsługa wypożyczeń zbiorów odbywa się przy pomocy systemu komputerowego. Na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki zostaje automatycznie zablokowana możliwość zwrotów oraz wypożyczeń książek.

§ 4
1.    Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek materialnie odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości zbiorów i stopnia  uszkodzenia. Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może zamiast zagubionych lub zniszczonych zbiorów zwrócić inne, przydatne dla Biblioteki pozycje o nie mniejszej wartości.
3.    Za zniszczony kod kreskowy Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł.

§ 5
1.    Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
2.    Za przetrzymanie książek ponad termin określony w §3 Wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu od każdej wypożyczonej pozycji.

§ 6
1.    Bibliotekarz ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek upomnieniem pisemnym lub telefonicznym. Za każde upomnienie Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 3,00 zł.
2.    Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień, odmawia zwrotu książki i/lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7
1.    Karta biblioteczna znajduje się u Czytelnika, nie wolno jej udostępniać innym osobom.
2.    Właściciel karty zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem oraz ponosi odpowiedzialność, za każde jej wykorzystanie.
3.    Czytelnik zobowiązany jest do okazywania karty przy dokonywaniu wypożyczenia.
4.    Obowiązujący system biblioteczny Mateusz wymusza przy wypożyczaniu konieczność sczytania z karty bibliotecznej kodu Czytelnika, a następnie kodów wypożyczanych zbiorów.
5.    Zwrotu książek można dokonać bez okazywania karty, osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych.
6.    Czytelnik, który utracił kartę, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Bibliotekę osobiście lub telefonicznie, w celu zablokowania możliwości posługiwania się utraconą kartą. Za skutki posługiwania się kartą przez osoby trzecie do daty powiadomienia o jej utracie odpowiada Czytelnik.

§ 8
1.    Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – zniszczonej lub zagubionej Czytelnik ponosi odpłatność w wysokości 5,00 zł.

§ 9
1.    Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogu.

§ 10
1.    Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym: wypożyczanie książek na zewnątrz, umożliwienie dochodzenia należności przewidzianych Regulaminem, odszkodowań, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa.
2.    Czytelnik podając dane osobowe i podpisując kartę zapisu do Biblioteki zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów bibliotecznych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 11
1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki.
2.    Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
3.    Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

§ 12
Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2013r.


Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży


§ 1

1.    Prawo do korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży mają wszystkie zainteresowane osoby.
2.    Zapisując się do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Czytelnik wypełnia kartę zapisu i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki. W zamian otrzymuje kartę biblioteczną i staje się pełnoprawnym użytkownikiem Biblioteki.
3.    Dzieci i młodzież do lat 15 do Biblioteki zapisują rodzice lub prawni opiekunowie.  Młodzież ucząca się w szkołach średnich zapisuje się osobiście.
4.    Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania.
5.    Biblioteka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
6.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
7.    Odział dla Dzieci i Młodzieży ma prawo pobierać kaucje pieniężne w następujących przypadkach:
•    Od Czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Powiatu Staszowskiego w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza (nie mniej niż 20,00zł za egzemplarz).
8.    Zwrot kaucji następuje po uprzednim zwrocie wypożyczonych książek.
9.    Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.


§ 2

1.    Czytelnik korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą karty bibliotecznej, za okazaniem, której następuje komputerowa rejestracja udostępnionych książek.
2.    Kartę biblioteczną wydaje się bezpłatnie. Fakt zagubienia karty bibliotecznej Czytelnik winien zgłosić w Bibliotece.
3.    Za skutki posługiwania się kartą przez osoby trzecie do daty powiadomienia o jej utracie odpowiada Czytelnik.
4.    W wypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydany będzie jej duplikat - odpłatność 5,00zł.
5.    Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów.
6.    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, można telefonicznie lub osobiście przedłużyć termin zwrotu o kolejne 30 dni.


§ 3

1.    Czytelnik korzystający ze zbiorów czytelni lub ze stanowisk komputerowych również zobowiązany jest do przynoszenia ze sobą aktualnej karty bibliotecznej.
2.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.
3.    Zasady korzystania z komputerów określa odrębny regulamin.
4.    Czytelnik korzystający na miejscu ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin lub okazać kartę biblioteczną.


§ 4

1.    Pracownicy Biblioteki udzielają wszelkiej informacji o zbiorach bibliotecznych, pomagają w wyborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informatycznych itp.


§ 5

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić Bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
2.    Czytelnik odpowiada za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych książek. Wysokość odszkodowania ustala dyżurujący Bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości na rynku księgarskim.
3.    Za zgodą Bibliotekarza Czytelnik może zamiast zagubionych lub zniszczonych zbiorów zwrócić inne, przydatne dla Biblioteki pozycje o nie mniejszej wartości.
4.    Za zniszczony kod kreskowy znajdujący się na książce Oddział dla Dzieci i Młodzieży pobiera opłatę w wysokości 1,00zł.


§ 6

1.    Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
2.    Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w §2 Oddział dla Dzieci i Młodzieży pobiera opłaty w wysokości 0,10zł za każdy dzień po terminie zwrotu od każdej wypożyczonej pozycji (dotyczy młodzieży od 15 roku życia). Wysokość opłat nalicza System Biblioteczny Mateusz.
3.    Bibliotekarz ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek upomnieniem pisemnym lub telefonicznym. Za każde upomnienie Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 3,00zł.
4.    Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 7

1.    W Bibliotece obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe, palenia tytoniu, spożywania posiłków, przebywania osób nietrzeźwych.


§ 8

1.    Czytelnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawieni prawa do korzystania z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.


§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2014r.


Regulamin Czytelni:

I ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

§ 1

Warunkiem korzystania ze zbiorów w Czytelni jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość.


§ 2

Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne (z wyjątkiem usług reprograficznych).


§ 3

Aby otrzymać kartę biblioteczną, zgłaszający się Czytelnik powinien:
•    okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość,
•    wypełnić kartę zapisu,
•    zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania,
•    Czytelnia wydaje kartę biblioteczną osobom powyżej 15 roku życia.


§ 4

Przed skorzystaniem z Czytelni należy:
•    pozostawić kartę biblioteczną u dyżurującego Bibliotekarza,
•    osoby, które korzystają z Czytelni jednorazowo, zobowiązane są okazać ważny dokument tożsamości i wpisać się do zeszytu odwiedzin.§ 5

1. Kartę biblioteczną należy okazywać przy każdych odwiedzinach.
2. Karty bibliotecznej nie wolno pożyczać ani udostępniać innym osobom.
3. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki.
4. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – zniszczonej lub zagubionej Czytelnik ponosi odpłatność w wysokości 5 zł.


§ 6

Zmianę nazwiska lub adresu zamieszkania należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.


§ 7

W Czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz:
a) wynoszenia udostępnianych materiałów poza Czytelnię,
b) wnoszenia posiłków i napojów,
c) korzystania z telefonów komórkowych,
d) palenia wyrobów tytoniowych,
Czytelnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie będą obsługiwani.


§ 8

W Czytelni należy zająć miejsce wskazane przez dyżurującego Bibliotekarza.


§ 9

W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (Regulamin Czytelni Internetowej), z dokumentów elektronicznych. Za usługi reprograficzne Czytelnia pobiera opłaty, których wysokość określa Cennik (zał. nr 1).


§ 10

Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze Biblioteki, Czytelnia może sprowadzić książkę z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.


§ 11

Czytelnik może korzystać z własnych: książek, czasopism, komputera przenośnego, pod warunkiem zgłoszenia ich Bibliotekarzowi.


§ 12

Z księgozbioru Czytelni i z bieżących czasopism Czytelnik korzysta za pośrednictwem Bibliotekarza.


§ 13

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego Bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące książek, czasopism, zestawień literatury oraz o wskazówki metodyczne odnośnie korzystania ze zbiorów.


§ 14

Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma, otrzymuje pozostawioną kartą biblioteczną.II POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.
2. Każde spostrzeżone uszkodzenie książki lub czasopisma należy zgłosić dyżurnemu Bibliotekarzowi.
3. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.III WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE (NOCNE I WEEKENDOWE)

§ 15

W wyjątkowych sytuacjach wprowadza się możliwość wypożyczania na zewnątrz wybranych książek i czasopism, na czas zamknięcia Czytelni.
Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Biblioteki, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone żadnymi zaległościami.
W ramach wypożyczeń krótkoterminowych można wypożyczyć jednorazowo do 3 książek, wypełniając zobowiązanie do zwrotu książki w formie Oświadczenia (zał. nr 2) i pozostawiając w Czytelni ważną kartę biblioteczną. Po książkę należy się zgłosić nie wcześniej niż 1 godz. przed zamknięciem Czytelni i oddać ją w ciągu pierwszej godziny po otwarciu Czytelni następnego dnia.
Można wypożyczyć na zewnątrz starsze numery czasopism na okres do 7 dni.
W razie niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonej książki, pobierana jest opłata od każdego egzemplarza 1,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.


§17

Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2015r.

 


Ramowy Regulamin Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna.
2. Korzystanie z Internetu, udostępnianie baz danych i multimediów jest bezpłatne.
3. Za wydruki z baz pobierana jest opłata wg cennika zamieszczonego poniżej.
4. Czytelnia Internetowa jest czynna:
•    Poniedziałek 9 - 17
•    Wtorek 9 - 17
•    Środa 9 - 17
•    Czwartek 9 - 14
•    Piątek 9 - 17
5. Ze stanowiska komputerowego można korzystać za zgodą bibliotekarza.
6. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
7. Korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest zgłosić ewentualne uszkodzenia sprzętu dyżurującemu bibliotekarzowi.
8. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia.
9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.
11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
12. Użytkownik ma prawo do:
•    korzystania z Internetu,
•    zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza,
•    korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
•    kopiowanie części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach nabytych w Bibliotece. Informacje niezapisane, będące zapisane na dysku twardym komputera zostaną wykasowane w chwili wyłączenia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
15. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc czy rasizm lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
17. Użytkownikowi zabrania się:
•    podejmowania wszelakich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
•    instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
•    zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
•    wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemu operacyjnego,
•    łamania zabezpieczeń systemu,
•    samowolnego usuwania usterek.
18. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.
19. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
20. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, Użytkownik może odwołać się do dyrektora Biblioteki.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2005 roku.
 

Ta strona używa ciasteczek/cookies. Aby znaleźć więcej informacji o ciasteczkach kliknij w podany link.

Akceptujesz ciasteczka z tej strony?
Ciasteczka